Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara e ka shpallur vitin 2021 si "Vit Ndërkombëtar për Eliminimin e Punës së Fëmijëve"

Prishtinë, 21.05.2021

Duke iu bashkuar partneritetit global Aleanca 8.7, SBASHK përmes platformës #endchildlabour2021, është zotuar që gjatë vitit 2021 do të:
-vazhdoj punën për adresimin e braktisjes së shkollës dhe punës së fëmijëve nga këndvështrimi i arsimit;
-bashkëpunojë më tej me ILO-n dhe do marrë pjesë në Konferenca e takime të organizuara në Kosovë e rajon lidhur me Punën e Fëmijëve;
-bashkëpunojë më tej me palët e interesuara përkatëse dhe të kërkojë partneritete të reja;
-mirëpret fonde për të mbështetur SBASHK-un lidhur me arsimin gjithëpërfshirës cilësor dhe kundër punës së fëmijëve;
-lehtësojë shkëmbimin e praktikave përkatëse dhe sukseseve ndërmjet sindikatave dhe partnerëve të tyre;
-kontribuoj në një kuptim më të mirë të asaj se çka është puna e fëmijëve dhe çfarë nuk është;
-vazhdojë të avokoj për arsim cilësor publik dhe gjithëpërfshirës, si mënyra më e mirë për të çrrënjosur punën e fëmijëve;
-të kërkojë bashkëpunim me sindikata të tjera arsimore, sindikata sektoriale dhe organizata të ngjashme me shoqërinë civile, në shkallë vendi dhe ndërkombëtare, për të mbrojtur zbatimin dhe përforcimin real të legjislacionit kombëtar dhe konventave ndërkombëtare për punën e fëmijëve dhe për të mbështetur projekte ose iniciativa kundër punës së fëmijëve;
-inkurajoj dhe zbatoj shkëmbimin/bashkëpunimin Jug-Jug ku sindikatat e arsimit nga vende të ndryshme,posaçërisht ato të zhvilluara ofrojnë udhëzime, ekspertizë dhe këshilla për të tjerët, ndajnë praktikat përkatëse nga klasa deri në veprimet e sindikatave;

Butoni posht