Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

17.11.2018 - Gjatë ketij vikendi SBASHK-u vazhdon me trajnime sindikale ne tri komuna

Trajnim " Forcimi i kapaciteteve per udheheqjen efektive te Dialogut Social " me anëtarësinë
Anëtarë të SBASHK-ut nga shkollat Në " Dëshmorët e Lubishtës","Dom Mikel Taraboluzi", "Kongresi i AlbaniManastirit","Gjon Sereqi" dhe "Jonuz Zejnullahu" komuna e Vitis nën përkujdesjen dhe angazhimin e trajnerit Ph Dr.Alban Zeneli,pastaj grupi tjetër i përberë nga anëtaret e SBASHK-ut nga shkollat:"Dëshmorët e 5 Prillit";"Mirali Sejdiu";"Hasan Alia";" Gëzimi Ynë", "Dëshmorët e Lubishtës","Ndre Mjeda" dhe " Bafti Haxhiu" nën përkujdesjen dhe angazhimin e trajnerit Dr.Safet Beqiri,në Lipjan dy gupe te trajnimeve me anëtarësi nga shkollat: SHML "Ulpiana"; SHML "Mikse";SHMU "Zenel Hajdini"; SHMU "Neze Bujani"; SHMU "Rexhep Akllapi"; SHMU "H.Z. Kamberi; SHMU "V.Domaneku"; SHMU "Ismail Luma"; SHMU "Emin Duraku" dhe SHMU "Ibrahim Krasniqi" nën përkujdesjen dhe angazhimin e trajnerëve Dr.Atdhe Hykolli,Mr Fehmi Ramadani dhe Mr.Besa Krasniqi si në Peje me mësimdhënësit nga SHFMU "Lidhja e Prizrenit", SHFMU "Dëshmorët Safetie Kombit" , SHFMU "Haxhi Zeka'' dhe SHMLT "Shaban Spahija" me trajner Blendor Shatri,në ditët e vikendit kanë filluar me sukses ..Ymei1Gjatë këtyre ditëve trajnerët në formë të bashkëbisedës kanë shpalosur temat kyçe për dialogun social duke bërë dallimin mes dialogut social në Kosovë me atë në Evropë, duke u ndalur të vizioni e misioni i dialogut dhe objektivat strategjike të sindikatës e për të vazhduar me ushtrimet e shumta në grupe që i kanë dhënë mundësi pjesëmarrësve të tregojnë njohuritë e arritura në trajnim dhe Fehmiupër t'u sfiduar me situata të ndryshme gjatë zhvillimit të dialogut social nga shkolla, niveli komunal e deri të dialogu me institucionet qendrore.
Gjatë punës, grupet e trajnimeve janë vizituat edhe nga mbikëqyrësit e Blenditrajnimeve nga SBASHK-u si ne Pejë nga vete Kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj ku te pranishmit kanë shtruar pyetje te ndryshme qe kane te bëjnë me dialogun si ne nivel Qendror ashtu edhe ne atë lokal si dhe me brengat e ndryshme të mësimdhënësve lidhur me ecurit që kanë te bëjnë me procesin mësimor në përgjithësi.
Po ashtu edhe grupet e trajnimit në Lipjan i ka vizituar Ymer Ymeri përgjegjës në SBASHK për organizimin e trajnimeve ku ka përcjell nga afër ecurinë dhe mbarëvajtjen e trajnimit dhe ka Atdheuzhvilluar biseda me pjesëmarrësit në trajnimit te cilëve edhe u janë dhënë informacione lidhur me aktualitetin në arsim, për sfidat dhe për angazhimet konkrete të SBASHK-ut n ë përpjekje për realizimin e kërkesave të anëtarësisë.
Pas kësaj ata kanë nisur të shpalosin tema lidhur me dialogun social duke nxitur pjesëmarrësit që të shprehin lirshëm mendimet dhe idetë lidhur me çështjet e shtruara. Këtë mësimdhënës do të vazhdojnë edhe për dy ditë të vikendit te ardhshëm me trajnimin për të arritur njohuri të duhura e të cilat do t'i dëshmojnë gjatë detyrave në grupe.

 

 

 

Butoni posht